دیلی استار:

مورینیو بیل رو برای تابستان سال دیگه زیر نظر داره.

باشّّه !!