آ.اس : خامس در حال بازسازی خانه اش در مادرید است.
این به منزله ی این است که او نمیخواهد رئال رو ترک کنه

چند وقت پیش میگفت خونشو میخواداجاره بده.خخ