بازیکنانی که در روز سه شنبه در تمرینات حاضر هستند : کریستیانو ، بنزما ، کوئنترائو ، ایسکو ، کاسیا ، یانیز ، ناچو و ماریانو .