الیوان ، رادیو مارکا : گل کروس بی نظیر بود . او کیفیت فوق العاده ای داره و این رو تو زمین ثابت میکنه . بازیکن بودن به قیمت نیست به عملکرد بازیکن است.