کارواخال : "امیدوارم خامس با ما بماند ، او بازیکن بزرگی ست که خیلی میتونه به ما کمک کنه ، او میتونه برد و گل های زیادی

 برای رئال بزنه "