گریزمن


گریزمن : "اگر ما به همین روش ادامه دهیم و همین نتایج را کسب کنیم، باید در منطقه سقوط بجنگیم."

اتلتیکو ۲ بازی ۲ مساوی ۴ امتیاز از دست رفته